[Αρχική Σελίδα] [Εισαγωγή] [Νέα Βιομηχανική Πολιτική] [Γιατί Ψηλή Τεχνολογία στην Κύπρο]
[Ερευνητικές Δραστηριότητες στην Κύπρο] [Πρόγραμμα Εκκολαπτηρίων] [Τεχνική Επιτροπή]
[Σεμινάρια] [Ομιλίες/Συνεντεύξεις] [Δίκτυο Κυπρίων Επιστημόνων (CSN)]
[Ανακοινώσεις] [Δεσμοί για την Κύπρο] [Άλλοι Δεσμοί] [Αγγλική Εκδοση]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την προώθηση βιομηχανιών Υψηλής Τεχνολογίας στην Κύπρο

Η Κυβέρνηση της Κύπρου από τον Ιούνιο 1999 έχει υιοθετήσει μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική που αποτελείται από δώδεκα κεφάλαια.

Τα δυο πρώτα κεφάλαια αφορούν την προώθηση βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας "εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων" και της δημιουργίας "κέντρου για τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης ερευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης".

Η λεπτομερής μελέτη για τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία αυτών των νέων θεσμών έχει ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε Τεχνική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας είναι:

[Αρχική Σελίδα] [Πάνω]