[Αρχική Σελίδα] [Σελίδα Ανακοινώσεων]

ANΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πέμπτη,  14 Μαρτίου,  2002

Συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμούς για την
ίδρυση και λειτουργία τεσσάρων εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων

           Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού μέσα στα πλαίσια της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής και ειδικότερα του Προγράμματος Δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, επιθυμεί να συνεργαστεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμούς για την ίδρυση και λειτουργία τεσσάρων εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων.

2.        Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμάσουν ολοκληρωμένη αίτηση και να την υποβάλουν στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6Α, 1421 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 11.00 π.μ. της 17ης Μαΐου, 2002.

3.        Για πληροφορίες και παραλαβή των σχετικών εγγράφων για την ετοιμασία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι να αποταθούν στο Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού τηλ. 22867240, 22867241 και 22867243.

4.        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή από πιο κάτω αλλά η ολοκληρωμένη αίτηση που αναφέρεται στην Παράγραφο 2 πιο πάνω θα πρέπει πάλιν να υποβληθεί σε έντυπη μορφή (όχι ηλεκτρονική) στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6Α, 1421 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 11.00 π.μ. της 17ης Μαΐου, 2002:

Έντυπο αίτησης.....................(ελληνικά)...........(αγγλικά)

Πληροφοριακό έντυπο.........(ελληνικά)...........(αγγλικά)

[Αρχική Σελίδα] [Πάνω ]