[Αρχική Σελίδα] [Σελίδα Ανακοινώσεων]

ANΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πέμπτη 9/1/2003
Η νέα βιομηχανική πολιτική της Κυβέρνησης ενόψει
της ένταξης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εισαγωγική ομιλία του Υπουργού Εμπορίου,
κ. Ν.Α. Ρολάνδη κατά τη συνάντηση του
με το Συντονιστικό Συμβούλιο Βιομηχανίας της ΟΕΒ

Ο μεταποιητικός τομέας, ιδιαίτερα μετά τη κατάργηση της προστασίας, λόγω των προνοιών των κανονισμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του οποίου η Κύπρος είναι μέλος και της ενταξιακής μας πορείας προς την Ευρώπη, ήταν αναμενόμενο να αντιμετωπίσει και συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά με αποτέλεσμα, παρά τα θετικά σημεία σταθερότητας που επιδεικνύει τα λίγα τελευταία χρόνια, να παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα:

Το μερίδιο του τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε τρέχουσες τιμές αγοράς, να ανέλθει στα £560 εκ. το έτος 2000 που αντιπροσωπεύει το 10% περίπου, το μερίδιο στην απασχόληση να κυμαίνεται γύρω στο 13%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης του σε πραγματικούς όρους συνεχίζει να παραμένει χαμηλός.

Το σύνολο των επιχειρήσεων που ασχολούνται στη μεταποίηση με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ανέρχονται στις 6.270 και απασχολούν 36.900 εργαζόμενους που αναλογούν 6 άτομα περίπου ανά επιχείρηση. Η πλειοψηφία των πιο πάνω επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές γιατί από το σύνολό τους, το 95% περίπου απασχολούν μέχρι 9 άτομα, ενώ το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων με απασχόληση πάνω από 250 άτομα δεν υπερβαίνει το 0,1%. Ποσοστό 80% περίπου των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα μπορεί να χαρακτηριστούν ως οικογενειακές επιχειρήσεις.

Ο κλάδος που έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία είναι αυτός της βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και καπνοβιομηχανίας (37%), ενώ οι άλλοι κλάδοι όπως ένδυσης και υπόδησης, χημικών προϊόντων, ξυλείας και προϊόντων ξύλου, μετάλλων και μηχανημάτων, χαρτοβιομηχανίες εκτυπώσεων και εκδόσεων και άλλοι, συνεισφέρουν μεταξύ 6-12%.

Η πλειοψηφία των βιομηχανιών βρίσκονται εγκατεστημένες πλησίον των πόλεων, σε Βιομηχανικές Ζώνες, βιομηχανικές περιοχές και βιοτεχνικές περιοχές. Ο αριθμός αυτών που βρίσκονται στην ύπαιθρο και στις αγροτικές περιοχές είναι περιορισμένος και αφορά μονάδες που ασχολούνται με την επεξεργασία γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων όπως οινοποιεία και άλλες μικρές βιοτεχνίες και εργαστήρια.

Προς το σκοπό αντιμετώπισης της με αργούς ρυθμούς αναπτυξιακής πορείας του τομέα το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού προώθησε από το 1998 τη Νέα Βιομηχανική Πολιτική. Η Πολιτική αυτή που υπήρξε αποτέλεσμα σοβαρής μελέτης των προβλημάτων του τομέα και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των οργανωμένων φορέων του επιχειρηματικού κόσμου εγκρίθηκε στις 2 Ιουνίου 1999 από το Υπουργικό Συμβούλιο και τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή. Βασικοί στόχοι της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής είναι:

(i)

Η ανάπτυξη Βιομηχανιών Υψηλής Τεχνολογίας

(ii)

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων κυρίως εντάσεως κεφαλαίου

(iii)

Η ανασυγκρότηση και στήριξη της παραδοσιακής μεταποιητικής βιομηχανίας, και

(iv)

Η βελτίωση της παραγωγικότητας.

Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα για τον τομέα της μεταποίησης μετά την εφαρμογή της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής υπήρξαν αρκετά ενθαρρυντικά, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι:

η σταδιακή αύξηση της παραγωγής, η οποία από £509 εκ. το 1998 αυξήθηκε στα £560 εκ. το 2000, στα £582 εκ. το 2001 και το 2002 αναμένεται να φθάσει στα £602 εκ. περίπου.

η βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των κυπριακών προϊόντων λόγω επενδύσεων σε νέας τεχνολογίας μηχανήματα και εξοπλισμό. Εδώ σημειώνεται ότι το ύψος των Κυβερνητικών Χορηγιών που παραχωρήθηκαν για το σκοπό αυτό κατά την περίοδο 1997 – 2002, έφθασαν τα £20 εκ., ενώ οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις του τομέα κυμαίνονται στα £60 - £65 εκ. το χρόνο.

η παραγωγή νέων προϊόντων,

η εναρμόνιση των μονάδων μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και

η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων προβολής και εμπορίας.

Ο τομέας της Υψηλής Τεχνολογίας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη βιομηχανική ιστορία της Κύπρου. H βασικότερη προϋπόθεση για ανάπτυξη βιομηχανιών Υψηλής Τεχνολογίας που πολύ συχνά αναφέρεται και ως "Βιομηχανία Έντασης Γνώσης" είναι η ύπαρξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού που θα ασχοληθεί με την εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη που αποτελούν και τη βάση της νέας αυτής βιομηχανικής κατεύθυνσης. Γι΄ αυτό η Κύπρος, μια χώρα με πολύ περιορισμένους φυσικούς πόρους και πρώτες ύλες, πρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό το σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα το μεγάλο αριθμό Κυπρίων επιστημόνων που σήμερα απασχολούνται στο εξωτερικό.

Η δημιουργία Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας, βασικό μέτρο της πολιτικής μας για ανάπτυξη του τομέα της Υψηλής Τεχνολογίας, είναι ένας θεσμός μέσω του οποίου παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη σε επινοητές να αναπτύξουν νέες καινοτόμες ιδέες και να αξιοποιήσουν εμπορικά τα αποτελέσματα της έρευνας με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Υψηλής Τεχνολογίας και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων θα διαφανούν τα επόμενα λίγα χρόνια κατά τα οποία αναμένεται να παρατηρηθεί και σημαντική αύξηση στις εξαγωγές μας. Αξίζει να αναφέρω ότι έχει ήδη λειτουργήσει το πρώτο εκκολαπτήριο επιχειρήσεων και έχει εγκριθεί η λειτουργία άλλων τεσσάρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Δημιουργίας και Λειτουργίας Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων.

Προωθείται, επίσης, η δημιουργία ενός Κέντρου, στο οποίο θα διεξάγεται εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς Υψηλής Τεχνολογίας, στους οποίους η Κύπρος εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα. Το Κέντρο αυτό θα καλύψει το κενό στην εφαρμοσμένη έρευνα και θα αποτελέσει αποτελεσματική γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Όπως θα γνωρίζετε τον Απρίλιο του 2001 τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων η εισαγωγή του οποίου ήταν απαραίτητη προς το σκοπό εναρμόνισης μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ενόψει τούτου όλα τα Σχέδια και Προγράμματα της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής έπρεπε να τύχουν νέας επεξεργασίας και έγκρισης του Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων και για το σκοπό αυτό οι Υπηρεσίες του Υπουργείου εργάσθηκαν εντατικά κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου, και πέτυχαν να τροποποιήσουν έγκαιρα όλα τα Σχέδια για να καταστούν συμβατά με τη σχετική νομοθεσία και να τεθούν σε εφαρμογή. Σημειώνεται παράλληλα ότι ορισμένα από τα Σχέδια όπως το Σχέδιο Ενίσχυσης των Εξαγωγών και το Σχέδιο για Προβολή των Κυπριακών Προϊόντων καταργήθηκαν γιατί ευρίσκοντο σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Όλα τα Σχέδια και Προγράμματα της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και εφαρμόζονται σήμερα συζητήθηκαν με εκπροσώπους της Οργάνωσής σας και του ΚΕΒΕ στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας και οι εισηγήσεις που υποβάλατε για βελτίωσή τους ή για την εισαγωγή νέων Σχεδίων θα μελετηθούν το συντομότερο δυνατό, ώστε μετά την τελική τους διαμόρφωση να εκδοθεί το νέο κείμενο της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής.

Μετά την επιτυχή έκβαση της ενταξιακής μας πορείας η Κύπρος από το Μάϊο του 2004 θα είναι ένα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως κάθε μας πράξη και ενέργεια θα ρυθμίζεται από την κοινή νομοθεσία και πολιτική έτσι και η βιομηχανική μας πολιτική θα είναι πλήρως εναρμονισμένη για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα της ιστορικής αυτής απόφασης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε για τη βιομηχανική πολιτική αφορούν κυρίως:

(α)

Την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και την προσαρμογή της
βιομηχανίας στις διαρθρωτικές αλλαγές.

(β)

Τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των
μικρομεσαίων μονάδων.

(γ)

Την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μονάδων.

(δ)

Την ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας στη βιομηχανία.

Έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές αλλά και τα ιδιαίτερα προβλήματα και ανάγκες της κυπριακής βιομηχανίας το Υπουργείο έχει ετοιμάσει και υποβάλει στο Γραφείο Προγραμματισμού τους Προϋπολογισμούς του για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την περίοδο 2004-2006. Στους Προϋπολογισμούς αυτούς περιλαμβάνονται όλες οι τρέχουσες και αναπτυξιακές μας δαπάνες, υφιστάμενα σχέδια και κίνητρα για τη βιομηχανία ως επίσης και τα νέα μας Σχέδια που εισηγούμαστε για συγχρηματοδότηση από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος των δαπανών αυτών που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τη βιομηχανία θα ανέλθει για την περίοδο 2004-2006 σε £60 εκ. περίπου.

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται μέσω του τριετούς Σχεδίου Ανάπτυξης είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στις νέες διεθνείς ανταγωνιστικές συνθήκες, η εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με τη σταδιακή μετατόπιση προς την οικονομία της "κοινωνίας της γνώσης" και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της βιομηχανίας. Επιπρόσθετα η πολιτική μας κατά την εν λόγω περίοδο θα συνεχίσει να στοχεύει στην επέκταση και αναβάθμιση υποδομών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μεταξύ των Σχεδίων και Προγραμμάτων που προτείνονται για συγχρηματοδότηση από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται:

-

το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας,

-

το Πρόγραμμα Ενθάρρυνσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

-

η Ίδρυση Φορέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,

-

το Σχέδιο Ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα,

-

η Δημιουργία Κέντρων Επιχειρηματικότητας και Υποδοχής Επενδυτών,

-

η Δημιουργία Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης,

-

το Πρόγραμμα για Προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Υφιστάμενες Βιομηχανίες,

-

το Πρόγραμμα Διαπίστευσης Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων, και άλλα.

Όπως γίνεται πάντα, έτσι και πριν την τελική διαμόρφωση των νέων Σχεδίων και Προγραμμάτων πρόθεσή μας είναι να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες μαζί σας νοουμένου ότι οι εισηγήσεις σας βρίσκονται στα πλαίσια του κεκτημένου και των οικονομικών δυνατοτήτων του Κράτους.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο ρόλος του Κράτους περιορίζεται στη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην υιοθέτηση εκείνων των μέτρων στήριξης που θα βοηθήσουν την Κυπριακή μεταποιητική βιομηχανία να προσαρμοσθεί και αναπτυχθεί στο νέο διεθνές περιβάλλον. Από τις δικές σας προσπάθειες και πρωτοβουλίες βασικά εξαρτάται η ανάπτυξη του τομέα και η εκμετάλλευση των ευκαιριών και πλεονεκτημάτων που μας προσφέρονται με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

Ευχαριστώ την ηγεσία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων που μου έδωσε την ευκαιρία να συναντηθώ σήμερα μαζί σας και με την ευκαιρία του νέου χρόνου σας εύχομαι κάθε οικογενειακή και επαγγελματική επιτυχία.

[Αρχική Σελίδα] [Πάνω ]