[Αρχική Σελίδα] [Σελίδα Ανακοινώσεων]

ANΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου,  2002

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ,
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΣΤΟ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι το νέο Σχέδιο Χορηγιών για μελέτες που διενεργούνται και στοχεύουν στην προώθηση των Συγχωνεύσεων ή Κοινοπραξιών, ή στην αναδιοργάνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα για ανάληψη Υπεργολαβιών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή.

Το νέο Σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε και από τον Έφορο Δημοσίων Ενισχύσεων, προβλέπει την παροχή κινήτρου υπό μορφή χορηγίας που ανέρχεται μέχρι 50% πάνω στο κόστος της μελέτης με ανώτατο ποσό τις £7.500.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να εξασφαλίζουν αντίγραφο του Σχεδίου και έντυπα αίτησης από τα Κεντρικά ή Επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22867180, κον Σωτήρη Μιλικούρη.

 [Αρχική Σελίδα] [Πάνω ]