[Αρχική Σελίδα] [Εισαγωγή] [Νέα Βιομηχανική Πολιτική] [Γιατί Ψηλή Τεχνολογία στην Κύπρο]
[Ερευνητικές Δραστηριότητες στην Κύπρο] [Πρόγραμμα Εκκολαπτηρίων] [Τεχνική Επιτροπή]
[Σεμινάρια] [Ομιλίες/Συνεντεύξεις] [Δίκτυο Κυπρίων Επιστημόνων (CSN)]
[Ανακοινώσεις] [Δεσμοί για την Κύπρο] [’λλοι Δεσμοί] [Αγγλική Εκδοση]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κατεβάστε το έγγραφο (Download) Για να κατεβάσετε το έγγραφο, πληκτρολογείστε το εικονίδιο με το δεξί ποντίκι και μετά επιλέξτε το "Save target as"

[Δικαιούχοι] [Δικαιολογητικά συμμετοχής] [Κριτήρια Αποδοχής] [Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αίτησης]
[Χρηματοδότηση] [Δικαιολογητικά] [Καθεστώς Εγκατάστασης] [Συμμετοχή στην Ιδρυθησόμενη Ε.Π.Ε.]
[Παραμονή στο Εκκολαπτήριο] [Επίλυση Διαφορών] [Χώρα Κατασκευής του Προϊόντος] [Κριτήριο Επιτυχίας του Προγράμματος]
[Παρεχόμενες Υπηρεσίες] [Διοχέτευση/Διαχείρηση Χορηγίας] [Είσπραξη δικαιωμάτων από Εκκολαπτήριο]
[Εκκολαπτήρια] [Επιτροπή Αξιολόγησης] [Πληροφορίες] [Διάρκεια Προγράμματος]

Το Πρόγραμμα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας βρίσκεται υπό την εποπτεία και ευθύνη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και οι πρόνοιες του έχουν ως εξής:

1.

Δικαιούχοι

(α)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα ή μικρές ομάδες ατόμων τα οποία θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης που αναφέρεται στην Παράγραφο 4(γ) πιο κάτω  ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην Παράγραφο 3 πιο κάτω.

(β)

Σε περίπτωση που τα άτομα αυτά είναι εργοδοτούμενα, τότε θα πρέπει να υπάρχει η έγκριση του εργοδότη τους για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

2.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι αιτητές οφείλουν να προσκομίσουν:

(α) Οι Κύπριοι πολίτες

(i)

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(ii)

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική  διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

(iii)

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλων επαγγελματικών οργανισμών, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτούς και το ειδικό επάγγελμά τους, 

(β)

Οι Αλλοδαποί

(i)

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασή τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(ii)

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (ιι) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής.

(iii)

Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3.

Κριτήρια αποδοχής και επιλεξιμότητας αιτήσεων

(α)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για μη ρυπογόνες δραστηριότητες για ανάπτυξη προϊόντος σε οποιοδήποτε κλάδο της μεταποιητικής βιομηχανίας, πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού και σε άλλους τομείς, νοουμένου ότι συνυπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποτελούν και τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων:

Καινοτομία

Τεχνολογική βιωσιμότητα

Εμπορευσιμότητα της ιδέας

Η δυνατότητα ανάπτυξης της ιδέας στα πλαίσια του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος που προνοεί το σχέδιο

Η καταλληλότητα και επάρκεια της ομάδας, τόσο από πλευράς επιστημονικών γνώσεων όσο και από πλευράς επιχειρηματικών ικανοτήτων.

(β)

Η εμπορευσιμότητα της ιδέας στην παγκόσμια αγορά και η δυνατότητα εξασφάλισης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το προϊόν που θα αναπτυχθεί θα αποτελούν στοιχεία προτεραιότητας που θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

(γ)

Αν οι αιτητές ήδη κατέχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αυτό θα αποτελεί στοιχείο προτίμησης, νοουμένου ότι συνυπάρχουν και τα αναφερόμενα στο (α) κριτήρια:

Νοείται ότι όπου απαιτείται άδεια από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

4.

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

(α)

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα θα πρέπει να αποταθεί σε οποιαδήποτε από τις συμβεβλημένες με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Εταιρείες Εκκολαπτηρίου, η οποία θα προβαίνει σε πρώτη αξιολόγηση της ιδέας και, αν χρειάζεται, θα βοηθά τον επινοητή να ετοιμάσει πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο, να σχηματίσει ομάδα για διεκπεραίωση του σχεδίου και να συμπληρώσει το καθορισμένο από την Επιτροπή έντυπο αίτησης. Η αξιολόγηση που θα γίνεται από την Εταιρεία Εκκολαπτηρίου θα είναι ενδελεχής και θα ήταν επιθυμητό όπως η Εταιρεία Εκκολαπτηρίου συνεργάζεται με επιστήμονες προς το σκοπό αυτό.

(β)

Η διαδικασία αξιολόγησης της ιδέας θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έρευνα από το Εκκολαπτήριο για προϋπάρχοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την καινοτομικότητα του προϊόντος, για την οποία θα μεριμνά το Εκκολαπτήριο με τη συνεργασία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ή/και ειδικών συμβούλων του εξωτερικού (patent agents).

(γ)

Οι κατά τα άνω συμπληρωμένες αιτήσεις θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει εγκαθιδρυθεί για το σκοπό αυτό και που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (πρόεδρος και ένα μέλος), του Γραφείου Προγραμματισμού, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, για περαιτέρω αξιολόγηση και έγκριση.

(δ)

Η Επιτροπή αυτή δύναται να ζητά τις απόψεις ειδικών επιστημόνων από την Κύπρο ή το εξωτερικό σχετικά με την τεχνολογική και εμπορική βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου.

5.

Καθεστώς Εγκατάστασης

(α)

Το άτομο ή ομάδα ατόμων που θα επιλεγεί θα έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.).  Σκοπός της εταιρείας θα είναι η ανάπτυξη καινοτόμου ιδέας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προγράμματος αυτού και με βάση την προτεινόμενη δραστηριότητα και το επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Π.Ε.

(β)

Στην κάθε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης στα πλαίσια του Προγράμματος, θα υπογράφεται συμβόλαιο μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Εταιρείας Εκκολαπτηρίου και των επινοητών, στο οποίο θα καθορίζονται με λεπτομέρεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κάθε μέρους.

(γ)

Η Ε.Π.Ε. είναι υποχρεωμένη να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στο χώρο που της παραχωρείται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία σύστασής της. Σε περίπτωση παρέλευσης αυτής της προθεσμίας το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει δικαίωμα να προτείνει στο Εκκολαπτήριο την ακύρωση του συμβολαίου ή την παράταση της προθεσμίας για επιπλέον δύο μήνες, μετά την παρέλευση της οποίας η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός.

6.

Προσφορά υπηρεσιών προς τις υπό Eκκόλαψη Eπιχειρήσεις

Τα συμβεβλημένα με την Κυβέρνηση εκκολαπτήρια έχουν αναλάβει επί πληρωμή να προσφέρουν στις υπό Εκκόλαψη Επιχειρήσεις που θα εγκρίνονται για συμμετοχή στο Πρόγραμμα από την Επιτροπή τις πιο κάτω υπηρεσίες είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων:

 • Κεντρική υποδοχή κατά τις ώρες εργασίας.

 • Κεντρική τηλεφωνική υπηρεσία κατά τις ώρες εργασίας.

 • Κεντρικό χώρο αναμονής.

 • Στοιχειώδη επίπλωση.

 • Παροχή τηλεφώνου, πρόσβασης στο διαδίκτυο και τηλεμοιότυπου

 • Χρησιμοποίηση αίθουσας συνεδριάσεων κατόπιν προκράτησης

 • Βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφοριών

 • Χρησιμοποίηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού κατόπιν προκράτησης

 • Ασφάλεια του κτιρίου

 • Κεντρική θέρμανση και κλιματισμό

 • Βοήθεια στην εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προγράμματος.

 • Βοήθεια στον καθορισμό της δυνατότητας υλοποίησης της ιδέας από τεχνολογική και εμπορική άποψη.

 • Βοήθεια στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου.

 • Βοήθεια στην εφαρμογή του πλάνου έρευνας και ανάπτυξης.

 • Γραμματειακή, λογιστική και νομική υποστήριξη.

 • Διοργάνωση διαλέξεων σε γενικά θέματα σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπό εκκόλαψη επιχειρήσεων.

 • Επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη (όπως σε θέματα διεύθυνσης, εμπορίας κλπ), διευκόλυνση της πρόσβασης σε ερευνητική και εργαστηριακή υποδομή και βοήθεια στην εξεύρεση συνεργατών.

 • Βοήθεια στην εξεύρεση κατάλληλης χρηματοδότησης.

 • Βοήθεια στην εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών.

 • Χρήση φωτοτυπικής.

Νοείται ότι η παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών καθώς επίσης και η χρέωση για εξωτερικές υπηρεσίες που συνεπάγονται επιπρόσθετο κόστος για το Εκκολαπτήριο, θα βαρύνει την υπό εκκόλαψη εταιρεία, με βάση προκαθορισμένα μέγιστα τέλη χρέωσης τα οποία θα καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ των δυο μερών

7.

Είσπραξη Δικαιωμάτων από το Εκκολαπτήριο για Προσφερόμενες Yπηρεσίες

Η Εταιρεία Εκκολαπτηρίου δικαιούται να χρεώνει τις υπό εκκόλαψη επιχειρήσεις με τέλη που αντιστοιχούν στη χρήση του χώρου και στην προσφορά υπηρεσιών.

8.

Συμμετοχή στην ιδρυθησόμενη Ε.Π.Ε.

Η ακριβής κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου που θα συμφωνείται μεταξύ του επινοητή, του Εκκολαπτηρίου και του συνεργάτη/επενδυτή, θα αναφέρεται στην αίτηση που θα υποβάλλεται στην αρμόδια Επιτροπή για την παραχώρηση της κυβερνητικής χρηματοδότησης και, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, θα αναφέρεται στα σχετικά συμβόλαια που θα υπογραφούν μεταξύ των διαφόρων μερών. Σημειώνεται ότι ο επινοητής/επινοητές θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου συν μια μετοχή.

9.

Χρηματοδότηση

Η Κυβέρνηση θα παρέχει τις ακόλουθες χορηγίες, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις Λ.Κ. 120.000 [1]:

(α)

Χορηγία έναντι λειτουργικών εξόδων και αγοράς εξοπλισμού (χορηγία de minimis)

Θα παραχωρείται χορηγία de minimis [2] που θα καλύπτει το 100% των πιο κάτω επιλέξιμων δαπανών:

 • αμοιβές προσωπικού

 • εξοπλισμός

 • αναλώσιμα

 • ενοίκιο και υπηρεσίες

υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό που θα λάβει ως επιχορήγηση ή ισοδύναμο επιχορήγησης, από ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην υπό Εκκόλαψη Επιχείρηση ή θα της χορηγηθούν ως ενίσχυση de minimis, δεν θα υπερβαίνει τις Κ£57.000 [3] για οποιαδήποτε περίοδο τριών ημερολογιακών χρόνων.

(β)

Χορηγία για έρευνα και ανάπτυξη (R&D)           Από 1.1.2005, Nέος Κανονισμός για ενισχύσεις για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ..... Nέος ορισμός για ΜΜΕ΄s ...πληκτρολογείστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

(i)

Για τη δραστηριότητα αυτή, ανάλογα με τον τύπο της έρευνας και ιδιαίτερα το στάδιο που αυτή ευρίσκεται (πόσο απέχει από την αγορά), η παρεχόμενη χορηγία θα μπορεί να είναι:

 • για βιομηχανική έρευνα [4].....................................50%

 • για προανταγωνιστική ανάπτυξη [5]........................25%

Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 10% στις περιπτώσεις μικρών [6]  και μεσαίων [7] επιχειρήσεων.

(ii)

Εάν ένα σχέδιο περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια έρευνας και ανάπτυξης, η επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης προσδιορίζεται με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο των αντίστοιχων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε επιλέξιμο κόστος.

(iii)

Το ποσοστό χορηγίας θα αυξάνεται κατά 10% σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει ουσιαστική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων εταίρων σε δύο κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο του συντονισμού των εθνικών πολιτικών στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ˙ καμία επιμέρους εταιρεία στο κράτος μέλος που επιχορηγεί την ενίσχυση δεν επιτρέπεται να επωμισθεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% των επιλέξιμων δαπανών.  Νοείται ότι η υπεργολαβική εκτέλεση έργου δεν λογίζεται ως ουσιαστική συνεργασία.

(iv)

Επιλέξιμα έξοδα αποτελούν τόσο το ποσό των λειτουργικών εξόδων όσο και των επενδύσεων σε εξοπλισμό, που δεν έχει καλυφθεί από τη χορηγία (α) πιο πάνω. Διευκρινίζεται ότι οι επιλέξιμες αυτές δαπάνες θα πρέπει να προκύπτουν άμεσα από το επιχειρησιακό σχέδιο. 

(v)

Επίσης επιλέξιμες δαπάνες ενός σχεδίου θεωρούνται τα έξοδα για όργανα και εξοπλισ΅ό, στον βαθ΅ό και για όσον χρόνο χρησι΅οποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Αν τέτοια όργανα και εξοπλισ΅ός δεν χρησι΅οποιούνται καθ 'όλη τη διάρκεια του χρήσι΅ου βίου τους για το ερευνητικό σχέδιο, επιλέξι΅ες θεωρούνται ΅όνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και οι οποίες υπολογίζονται ΅ε βάση την κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική.

(vi)

Κάτω από το κεφάλαιο αυτό θα παραχωρείται χορηγία για τις μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας που προηγούνται των δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας ή των δραστηριοτήτων τεχνολογικής ανάπτυξης. Το ύψος της χορηγίας αυτής δεν θα υπερβαίνει το 75% του κόστους των μελετών στην περίπτωση της βιομηχανικής έρευνας και το 50% στην περίπτωση της προανταγωνιστικής ανάπτυξης.

(γ)

Χορηγία για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - Χορηγία για επενδύσεις

(i)

Σε περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων, θα παραχωρείται χορηγία 15% επί των πιο κάτω επιλέξιμων δαπανών, που δεν θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες για τις χορηγίες που αναφέρονται στο (α) ή (β) πιο πάνω:

 • δαπάνες για αρχικές [8] επενδύσεις σε εξοπλισμό

 • δαπάνες για την απόκτηση τεχνογνωσίας

(ii)

Σε περιπτώσεις μεσαίων επιχειρήσεων, θα παραχωρείται χορηγία 7,5% επί των πιο κάτω επιλέξιμων δαπανών, που δεν θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες για τις χορηγίες που αναφέρονται στο (α) ή (β) πιο πάνω.

Οι χορηγίες αυτές θα δοθούν υπό τον όρο ότι ο επινοητής ή/και συνεργάτης του θα καταθέσει ως ίδιο κεφάλαιο ποσό τουλάχιστον Κ£10.000. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο σχέδιο έχει διάρκεια 2 ετών, το ποσό αυτό μπορεί να κατατεθεί σε δυο ετήσιες δόσεις των Κ£5.000.

10.

Διοχέτευση και Διαχείριση Κυβερνητικής Χορηγίας προς τις υπό Εκκόλαψη Επιχειρήσεις

(α)

Η Εταιρεία Εκκολαπτηρίου θα είναι υπεύθυνη για τη διοχέτευση και ορθή χρησιμοποίηση της κυβερνητικής χορηγίας (που αναφέρεται στην Παράγραφο 9) προς τις υπό εκκόλαψη επιχειρήσεις που στεγάζονται στα εκκολαπτήριο.

(β)

Για την κάθε υπό εκκόλαψη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από την Εταιρεία Εκκολαπτηρίου ετήσια έκθεση για το πρώτο έτος και ανά εξάμηνο για το δεύτερο έτος, στην οποία θα αναλύεται η πρόοδος υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου και η χρησιμοποίηση του ποσού που διατέθηκε από την εγκεκριμένη κυβερνητική χορηγία για τις ανάγκες της υπό εκκόλαψη επιχείρησης.

(γ)

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει το δικαίωμα να ζητά οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις κρίνει σκόπιμο και η Εταιρεία Εκκολαπτηρίου έχει την υποχρέωση να τις δώσει.

(δ)

Η Εταιρεία Εκκολαπτηρίου, οφείλει να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ετήσιους λογαριασμούς ελεγμένους από εγκεκριμένο ελεγκτή για τις υπό εκκόλαψη επιχειρήσεις και για την ίδια, εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους της κάθε εταιρείας.

11.

Διάρκεια παραμονής στο εκκολαπτήριο

(α)

Η παραμονή της ΕΠΕ στο Εκκολαπτήριο διαρκεί δύο χρόνια. Μπορεί να δοθεί παράταση, χωρίς άλλη περαιτέρω χορηγία, από την αρμόδια Επιτροπή.

(β)

Η ΕΠΕ μπορεί να παραμείνει στο εκκολαπτήριο για μεγαλύτερο χρόνο νοουμένου ότι δεν χρειάζεται ο χώρος για νέα εταιρεία, η συμμετοχή της οποίας στο Πρόγραμμα έχει εγκριθεί, και νοουμένου ότι θα καταβάλλει το ανάλογο δικαίωμα χρήσης χώρου και υπηρεσιών.

12.

Χώρα σχεδιασμού/κατασκευής του προϊόντος

Οι εταιρείες που αποφοιτούν από το Εκκολαπτήριο θα αναλαμβάνουν δέσμευση ότι θα σχεδιάζουν και κατασκευάζουν στην Κύπρο το προϊόν ή τα προϊόντα που ανάπτυξαν κατά την παραμονή τους στο Εκκολαπτήριο, εκτός αν τους δοθεί έγκριση από την Επιτροπή του Προγράμματος για διεξαγωγή δραστηριότητας στο εξωτερικό.

13.

Κριτήριο επιτυχίας του προγράμματος

Το κριτήριο επιτυχίας του Προγράμματος είναι αν η ΕΠΕ μετά την αποφοίτηση της από το Εκκολαπτήριο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση που θα της επιτρέψει να συνεχίσει τη λειτουργία της ως εταιρεία για την προώθηση της καινοτομικής ιδέας για την οποία είχε αρχικά συσταθεί.

14.

Διάρκεια του προγράμματος

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δύναται να σταματά να δέχεται αιτήσεις στην περίπτωση διακοπής του υφιστάμενου προγράμματος και την ετοιμασία νέου με βάση το νέο πλαίσιο για έρευνα και ανάπτυξη που πρόκειται να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

15.

Επίλυση Διαφορών

(α)

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβεβλημένων μερών αναφορικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των προνοιών του παρόντος συμβολαίου θα επιλύεται μεταξύ των μερών μέσω φιλικού διακανονισμού.

(β)

Σε περίπτωση που η προσπάθεια φιλικού διακανονισμού δεν επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών εντός προθεσμίας 2 μηνών από της έναρξης των διαβουλεύσεων, οποιοδήποτε μέρος της διαφοράς μπορεί να ζητήσει από το άλλο την παραπομπή της διαφοράς σε διαιτησία με βάση την εκάστοτε περί διαιτησίας ισχύουσα νομοθεσία.

16.

Εκκολαπτήρια Προγράμματος

1

Κέντρο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Λτδ"

33 Κλήμεντος
5ος Όροφος
CY-1061 Λευκωσία
Τ.Κ. 25672, 1311 Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.:  + 357 22 452 660
Φαξ.: + 357 22 374 096
e-mail:  kek@promitheas.com.cy

Πρόσωπα Επαφής:

Δρ. Γιάννης Φεσσάς (Διευθυντής)  

e-mail: ypf@promitheas.com.cy

2

HELIX Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων
Συνεργασία IMCS Intercollege Ltd και Cyprus Institute of Neurology and Genetics

66,Λεωφ. Μετοχίου
CY-1407 Έγκωμη
Λευκωσία, Κύπρος

Πρόσωπο Επαφής:

Δημήτρης Κ. Χατζησοφοκλή

Tηλ.:  + 357 22 795 007
Φαξ.: + 357 22 772 616

e-mail: demetris@helixincubator.com 

3

ΕΡΜΗΣ Ερευνητικό Κέντρο & Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων

Διογένους 6,
Κτίριο ΕΡΜΗΣ
1ος Όροφος
CY-2404 Έγκωμη

Λευκωσία, Κύπρος

Πρόσωπο Επαφής:

Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης

Διευθυντής

Tηλ.:  + 357 22 559 559
Φαξ.: + 357 22 559 400

e-mail: ermis@ermis.org

4

ΔΙΟΓΕΝΗΣ Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Λεωφόρος Αγλαντζιάς 91

2ος Όροφος

Τ.Κ. 20537, CY-1678 Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@diogenes.com.cy

Πρόσωπα Επαφής:

Σταυριάνα Κοφτερός

Γενικός Διευθυντής

Tηλ.:  + 357 22 892 220
Φαξ.: + 357 22 892 211
e-mail: info@diogenes.com.cy

16.

Πληροφορίες

   Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

    13 Οδός Ανδρέα Αραούζου, CY-1421 Λευκωσία - Κύπρος
    Τηλ: + 357-22-867 100
    Φαξ: + 357-22-375735

    e - Mail: perm.sec@mcit.gov.cy

17.

Επιτροπή Αξιολόγησης

 • Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, (Πρόεδρος και ένα μέλος)
  13, Οδός Aνδρέα Αραούζου, CY-1421 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
  Tηλ.: + 357 22 867 100
  Φαξ: + 357 22 375
  735
  e - Mail: perm.sec@mcit.gov.cy

 • Γραφείο Προγραμματισμού  (ένα μέλος)
  Οδός Aπελλή & Π. Nιρβάνα
  Aγ. Oμολογητές - CY-1409 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
  Tηλ.: +357 22 304 404
  Φαξ: +357 22 666 810
  e -mail:  planning@cytanet.com.cy

 • 'Ιδρυμα Προώθησης'Ερευνας  (ένα μέλος)
  Τ.Θ. 23422
  CY-1683 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
  Tηλ.: +357 22 660 292
  Φαξ: +357 22 666 117

  e - Mail: ipe@research.org.cy

 • 'Ιδρυμα Τεχνολογίας  (ένα μέλος)
  Τ.Θ. 20783, CY-1663 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
  Tηλ.: +357 22 317 288
  Φαξ: +357 22 318 087
  e - Mail: mail@industry.cy.net

 • Διεθνές Ινστιτούτο Διεύθυνσης Κύπρου  (ένα μέλος)
  Τ.Θ. 20378, CY-2151 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
  Tηλ.: +357 22 462 246
  Φαξ: +357 22 331 121
  e - Mail: ciim@ciim.ac.cy

[Αρχική Σελίδα] [Πάνω]

Υποσημειώσεις:           Από 1.1.2005, Nέος Κανονισμός για ενισχύσεις για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ..... Nέος ορισμός για ΜΜΕ΄s ...πληκτρολογείστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

[1]

Για τον πρώτο χρόνο θα παρέχεται χορηγία που δεν θα υπερβαίνει τις £60.000 εκτός εάν, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης των αιτητών, τούτο κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

[2]

Όπως ορίζεται στον Κανονισμό 69/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου, 2001 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

[3]

Ο τρόπος καταβολής του ποσού αυτού θα καθορίζεται στο Συμβόλαιο που θα υπογραφεί μεταξύ της Κυβέρνησης και του επιτυχόντα αιτητή. 

[4]

«Βιομηχανική έρευνα» σημαίνει τη σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων, με στόχο οι γνώσεις αυτές να χρησιμεύσουν, ενδεχομένως, στην ανάπτυξη προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών.

[5]

“Προανταγωνιστική ανάπτυξη» σημαίνει τη συγκεκριμενοποίηση των αποτελεσμάτων της βιομηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, διάταξη ή σχεδιασμό για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες, είτε προορίζονται για πώληση ή για χρήση, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας ενός αρχικού πρωτότυπου που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.  Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την ενοιολογική διατύπωση και το σχεδιασμό άλλων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών καθώς και προγράμματα αρχικής επίδειξης ή πρότυπων πειραματικών προγραμμάτων, υπό τον όρο ότι αυτά τα προγράμματα δεν θα μπορούν να μετατρέπονται ή να χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές εφαρμογές ή για εμπορική εκμετάλλευση. Δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που γίνονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υπάρχουσες υπηρεσίας και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.

[6] [7]

Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

 (απόσπασμα από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά ΅ε τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ.36)

 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

 ’ρθρο 1

Επιχείρηση

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατο΅ικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. 

’ρθρο 2

 Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων

1.       Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισ΅ού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

2.       Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισ΅ού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

3.       Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισ΅ού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

’ρθρο 3

Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισ΅ό του
αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών

1.   “Ανεξάρτητη επιχείρηση” είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.

 2.  “Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις” είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: ΅ια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού ΅ε ΅ία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). Ωστόσο, ΅ια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακό΅η και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 ΅ε την οικεία επιχείρηση:

 (α)   δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου (“business angels”) και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε ΅ια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·

(β)    πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ΅η κερδοσκοπικού σκοπού·

(γ)    θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·

(δ)    αυτόνομες τοπικές αρχές ΅ε ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ και λιγότερο από 5 000 κατοίκους.

3.       “Συνδεδεμένες επιχειρήσεις” είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους ΅ία από τις ακόλουθες σχέσεις:

(α)    μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

(β)    μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των ΅ελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

(γ)    μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει ΅ε αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

(δ)    μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει ΅ε άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

 Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έ΅΅εσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, ΅ε την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν ΅ε την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. 

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν ΅ία από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή ΅ε τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν ΅ία από τις εν λόγω σχέσεις ΅έσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. 

Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.

4.       Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, ά΅εσα ή έ΅΅εσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.

5.       Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά ΅ε την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά ΅ε τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε ΅ία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις. 

’ρθρο 4

Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και
των χρηματοοικονομικών ποσών, και περίοδος αναφοράς

1.       Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισ΅ό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς.

2.       Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, ΅ια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά ΅ε τον αριθ΅ό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.

3.       Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

’ρθρο 5

 Ο αριθ΅ός απασχολούμενων

Ο αριθ΅ός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθ΅ό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθ΅ό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθ΅ό απασχολούμενων περιλαμβάνονται:

(α)    οι μισθωτοί

(β)    τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιούνται ΅ε μισθωτούς ΅ε βάση το εθνικό δίκαιο

(γ)    οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες

(δ)    οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονο΅ικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση 

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης, δεν συνυπολογίζονται στον αριθ΅ό απασχολούμενων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.

’ρθρο 6

Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης

1.       Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, πραγματοποιείται αποκλειστικά ΅ε βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης.

2.       Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται ΅ε άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, γίνεται ΅ε βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή —εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα ΅ε την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.

3.       Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται ΅ε την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται ΅ε τις συνεργαζόμενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται ΅ε την εξεταζόμενη επιχείρηση, προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται ΅ε τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη ΅ε το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4.       Όταν ο αριθ΅ός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά ΅ε τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά ΅ε τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της.

[8]

Το σχέδιο δεν θα καλύπτει δαπάνες για αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού

 

[Αρχική Σελίδα] [Πάνω]