Ε Ν Τ Υ Π Α

Εισαγωγή:

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εισάξει την λειτουργία του Προγράμματος Δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας μέσω των Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων, υπό την εποπτεία και ευθύνη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Τα Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, συμβεβλημένες με το Υπουργείο, και σκοπό έχουν να στεγάσουν και να στηρίξουν τις υπό εκκόλαψη επιχειρήσεις κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου τους. Προβαίνουν στην πρώτη αξιολόγηση της ιδέας και, αν χρειάζεται, βοηθούν τον επινοητή να ετοιμάσει πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο, να σχηματίσει ομάδα για διεκπεραίωση του σχεδίου και να συμπληρώσει το καθορισμένο από το Υπουργείο έντυπο αίτησης.

Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει εγκαθιδρυθεί για το σκοπό αυτό και που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (πρόεδρος και ένα μέλος), του Γραφείου Προγραμματισμού, του Διεθνούς Ινστιτούτου Διεύθυνσης Κύπρου, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Για σκοπούς αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, η Επιτροπή ζητά τις απόψεις ανεξάρτητων ειδικών επιστημόνων από την Κύπρο σχετικά, μεταξύ άλλων, με τον βαθμό καινοτομίας, ως επίσης και για την τεχνολογική και εμπορική βιωσιμότητα του προτεινομένου σχεδίου. Η αμοιβή για την αξιολόγηση και παρακολούθηση του κάθε σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των £1000 και καταβάλλεται σε τρία στάδια ως ακολούθως:

Μετά την συμμετοχή στην παρουσίαση του σχεδίου από τους επινοητές και την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης και τυχόν επιπρόσθετων σχολίων.

£500
Μετά την παρακολούθηση της προόδου του σχεδίου , η οποία θα περιλαμβάνει επίσκεψη στην υπό εκκόλαψη εταιρεία, και την υποβολή συνοπτικής έκθεσης προόδου στο τέλος κάθε έτους εκκόλαψης (2 Χ £250).  £500 

Το Υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους Επιστήμονες προερχόμενους από όλους τους τεχνικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων της πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού και άλλων να δηλώσουν συμμετοχή, με στόχο τη δημιουργία καταλόγου Επιστημόνων Αξιολογητών.

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος, επισυνάπτοντας σύντομο βιογραφικό σημείωμα με έμφαση στους ερευνητικούς τομείς καθώς και στις εκδόσεις σε επιστημονικά έντυπα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως διαβιβάζουν τα σχετικά έντυπα στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (υπ΄όψιν κ. Α. Σάββα).

 

 

Εντυπα:

Έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος αξιολογητών

 

    

Έντυπο αξιολόγησης σχεδίου επινοητή για ένταξη του στο πρόγραμμα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας μέσω των εκκολαπτηρίων επιχείρησεων