[Αρχική Σελίδα] [Εισαγωγή] [Νέα Βιομηχανική Πολιτική] [Γιατί Ψηλή Τεχνολογία στην Κύπρο]
[Ερευνητικές Δραστηριότητες στην Κύπρο] [Πρόγραμμα Εκκολαπτηρίων] [Τεχνική Επιτροπή]
[Σεμινάρια] [Ομιλίες/Συνεντεύξεις] [Δίκτυο Κυπρίων Επιστημόνων (CSN)]
[Ανακοινώσεις] [Δεσμοί για την Κύπρο] [Άλλοι Δεσμοί] [Αγγλική Εκδοση]

Η Προώθηση της Βιομηχανίας Ψηλής Τεχνολογίας στην Κύπρο

O τομέας της Ψηλής Τεχνολογίας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη βιομηχανική ιστορία της Κύπρου. Χωρίς να παραβλέπει την υπάρχουσα βιομηχανική δομή της χώρας η Κυπριακή Δημοκρατία κάνει το μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της τεχνολογίας, η οποία θα ενδυναμώσει, ενισχύσει και εμπλουτίσει την οικονομία της Κύπρου.

Ο τομέας της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Κύπρο αντιμετωπίζει εδώ και 15-20 χρόνια σοβαρά προβλήματα, τα οποία έχουν προκαλέσει συρρίκνωση του τομέα, μείωση της συνεισφοράς του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, απώλεια εξαγωγικών αγορών και διείσδυση εισαγόμενων προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στη μειωμένη ανταγωνιστικότητα του τομέα σε μια περίοδο εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού και μείωσης των προστατευτικών φραγμών. Η Ψηλή Τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό μέσο τόσο για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής βιομηχανίας όσο και για την προώθηση νέων δραστηριοτήτων σε τομείς όπου η Κύπρος έχει ή μπορεί να δημιουργήσει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Αυτή την πορεία έχουν ακολουθήσει και οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και ορισμένες αναπτυσσόμενες, όπου, τις τελευταίες δεκαετίες, η συνέχιση της βιομηχανικής τους ανάπτυξης επικεντρώνεται στον τομέα της Ψηλής Τεχνολογίας. Είναι δε γνωστό ότι ο τομέας αυτός εξελίσσεται με ραγδαίο ρυθμό, επιφέροντας τεράστιες αλλαγές σε όλο το φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, καθώς και μεγάλα οφέλη στους πρωτοπόρους.

H βασικότερη προϋπόθεση για ανάπτυξη βιομηχανιών Ψηλής Τεχνολογίας, που αναφέρεται και ως "βιομηχανία έντασης γνώσης", είναι η ύπαρξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, με ψηλό μορφωτικό επίπεδο και επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο θα ασχοληθεί με την εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, που αποτελούν και τη βάση της νέας αυτής βιομηχανικής στρατηγικής. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, η Κύπρος, μια χώρα με πολύ περιορισμένους φυσικούς πόρους και πρώτες ύλες, πρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό το μόνο συγκριτικό της πλεονέκτημα - το ανθρώπινο δυναμικό.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, και με στόχο την ουσιαστική ανασυγκρότηση του μεταποιητικού τομέα στην Κύπρο προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 49.782 και ημερομηνία 2 Ιουνίου 1999 ενέκρινε Πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την υιοθέτηση Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής.

Η Νέα Βιομηχανική Πολιτική αποτελείται από δώδεκα κεφάλαια με συγκεκριμένα σχέδια και δράσεις τα οποία περιστρέφονται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: την προώθηση της ψηλής τεχνολογίας, την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων, την ανασυγκρότηση της παραδοσιακής βιομηχανίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Τα δύο πρώτα κεφάλαια αφορούν την ανάπτυξη βιομηχανίας Ψηλής Τεχνολογίας μέσω του θεσμού των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων Ψηλής Τεχνολογίας είναι ένας θεσμός μέσω του οποίου παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη σε νέους επινοητές να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες. Είναι συνδεδεμένα με την έρευνα (συχνά δημιουργούνται ή έχουν στενές σχέσεις με πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα) και αποσκοπούν στην εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με την ανάπτυξη νέων προϊόντων που δεν υπάρχουν στην αγορά και τη δημιουργία επιχειρήσεων σε τομείς Ψηλής Τεχνολογίας.

Οι επιχειρήσεις αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της τεχνολογίας των προϊόντων τους, την τεχνογνωσία και επιστημονική κατάρτιση των εταίρων και/ή του προσωπικού που απασχολούν, αλλά και από την επιχειρηματική ικανότητά τους, προκειμένου να γίνουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά της Ψηλής Τεχνολογίας όπου επικρατεί εντονότατος ανταγωνισμός.

Η προσπάθεια για ανάπτυξη βιομηχανιών Ψηλής Τεχνολογίας αφορά επενδύσεις μακροπρόθεσμες, ψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. Για να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, η κυβέρνηση θα παρέχει στις αιτήσεις που θα εγκρίνονται για εισδοχή στο εκκολαπτήριο χορηγία για περίοδο δύο ετών, νοουμένου ότι ο αιτητής ή συνεργάτης του θα καταθέσει τουλάχιστον £10.000. Το κεφάλαιο αυτό θα χρηματοδοτήσει τη νέα επιχείρηση στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. Κατά την περίοδο αυτή, με τη βοήθεια του εκκολαπτηρίου, η επιχείρηση θα στοχεύει αφενός να αναπτύξει ένα εμπορεύσιμο προϊόν και, αφετέρου, να προσελκύσει το αναγκαίο κεφάλαιο από εξωτερικούς επενδυτές για να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της, παράγοντας και τοποθετώντας στην αγορά το νέο προϊόν.

Με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας με άλλες χώρες στον τομέα της ψηλής τεχνολογίας, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού , σε συνεργασία με το δίκτυο Κυπρίων Επιστημόνων, διοργάνωσε σεμινάριο στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 29 Φεβρουαρίου, 2000. Επίσης, για την προώθηση της συνεργασίας με τη Ρωσία διοργανώθηκε σεμινάριο και έκθεση ιδεών για προϊόντα Ψηλής Τεχνολογίας στη Μόσχα, στις 21-22 Μαρτίου, 2000. Στα σεμινάρια αυτά, στα οποία παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νίκος Ρολάνδης, έγινε ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις πρόνοιες της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής για την προώθηση βιομηχανίας Ψηλής Τεχνολογίας στην Κύπρο μέσω του εκκολαπτηρίου επιχειρήσεων και της έρευνας και ανάπτυξης και ανταλλάγησαν απόψεις αναφορικά με τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων.

[Αρχική Σελίδα] [Πάνω]